Očkovací stránky jednoduše a pro všechny? Ministerstvo zdravotnictví ignoruje základní normy přístupnosti 

Webové stránky registrace očkování proti Covid-19 jsou v současné době zcela zásadním portálem státní správy pro občany. Proč jsou ale poměrně jednoduché stránky připraveny bez ohledu na bariéry, které staví lidem se specifickými vadami, nebo handicapem a nesplňují tak platné zákony?

Publikováno 10. 2. 2022

V sérii článků o stavu přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru se pravidelně zabýváme chybami a prohřešky, které mohou ovlivňovat uživatele se specifickými potřebami. Zaměřujeme se na dodržování standardů, které pomáhají připravit webové stránky tak, aby nebyly vytvářeny zbytečné bariéry při jejich používání. Vybíráme pouze stránky spravované úřady a institucemi, které jsou v rámci pravidel Evropské unie zákonem vázány povinností splňovat normu EN 301 549 V2.1.2, a to beze zbytku již od roku 2020. Zákonem stanovená norma obsahuje kritéria, které má webová stránka splňovat. Kritéria jsou rozdělena do čtyř kategorií: Vnímatelnost – Ovladatelnost – Srozumitelnost – Stabilita.

 

Proč dodržovat pravidla webové přístupnosti?

Soulad s normou je nejlepším funkčním požadavkem, který pomůže odstranit většinu bariér pro znevýhodněné uživatele. Nejde jen o bezduché dodržení platného zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Za specifickými potřebami uživatelů mohou být různá postižení, vady, nebo hendikep, kterými trpí reální lidé. Podle statistik se celosvětově uvádí mezi 20% až dokonce 25% podílu lidí s různými postižením, kteří mohou být ovlivněni ve schopnosti pracovat plnohodnotně s internetem. To znamená, že až 1 člověk ze 4 může zaznamenávat překážky při prohlížení webové stránky, pokud tato nesplňuje pravidla přístupnosti. Je-li webová stránka připravena v souladu s pravidly, je výrazně lepší také uživatelská zkušenost. A zdaleka nikoli jen pro uživatele, kteří mohou mít specifické potřeby při používání internetového prostoru.

Jaké stránky jsme hodnotili?

Za velmi důležité stránky, zejména v této době, považujeme Očkovací portál Ministerstva zdravotnictví. Ten obsahuje zejména tyto webové stránky:

  • crs.uzis.cz – Centrální rezervační systém – portál očkování Ministerstva zdravotnictví
  • registrace.mzcr.cz - Centrální rezervační systém – očkování proti covid-19 (registrace do systému)
  • ocko.uzis.cz - Očkovací portál občana – stažení certifikátů

Pro účely hodnocení vycházíme z mezinárodně uznávaného standardu WCAG 2.1, který je pro normu EN 301 549 V2.1.2 základem. Krátký pohled na některé chyby není plnohodnotným auditem podle platné metodiky a nepřináší ani plný popis souladu s normou. Soustředíme se na zcela zjevný nesoulad, který zkušený auditor webové přístupnosti vidí na první pohled. U jednotlivých kritérií úspěšnosti uvádíme jejich úroveň shody: nejnižší (A), nebo střední (AA).

Nalezené nedostatky

Centrální rezervační systém - portál očkování Ministerstva zdravotnictví (crs.uzis.cz)

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku (Úroveň AA) - NESPLŇUJE

Použitý text v obrázcích není možné uživatelsky přizpůsobit (například změna fontu, velikosti, barvy, pozadí).

 images of text in crs.uzis.cz

Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast (Úroveň AA) - NESPLŇUJE

Vizuální zobrazení prvků a objektů nemá dostatečný kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám.

Insufficient contrast in buttons

Kritérium úspěšnosti 2.4.7 Viditelné zaměření (fokus) (Úroveň AA) - NESPLŇUJE

Některé interaktivní prvky nemají viditelný indikátor fokusu při ovládání z klávesnice.

invisible focus of logos in the footer

Klávesové zkratky

Při pohybu pomocí klávesnice se objeví možnost otevřít nápovědu pro navigaci pomocí klávesnice, stránka s nápovědou ale neexistuje.

interactive element that appears when navigating using the keyboard and error message of not existing shortcuts help page

Prohlášení o přístupnosti - NESPLŇUJE 

Prohlášení o přístupnosti musí odpovídat vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení je shodné pro stránky crs.uzis.cz a registrace.mzcr.cz a je umístěné na adrese https://registrace.mzcr.cz/Accessibility.

Toto prohlášení nesplňuje povinné požadavky ani po formální, ani po obsahové stránce.

   

Registrace do systému očkování proti covid-19 (registrace.mzcr.cz)

Kritérium úspěšnosti 3.1.1 Jazyk stránky (Úroveň A) - NESPLŇUJE

Výchozí jazyk internetové stránky není programově určen. Je chybně použit atribut jazykových mutací stránek (angličtina, vietnamština). Nesprávné nastavení ovlivňuje chování asistivních technologií, například čteček obrazovky.

the language setting attribute of the page does not change for language versions

Kritérium úspěšnosti 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy (Úroveň A) - NESPLŇUJE

Označení nadpisů od <h1> do <h6> není vždy použito i v případě, že se o nadpis jedná. Není zajištěno správné a logické členění obsahu.

Například: první nadpis „Centrální rezervační systém - očkování proti covid-19 registrace do systému“ – není označen jako H1. Nedodržení tohoto pravidla může ovlivnit navigaci při použití čtecím zařízením. 

Klávesové zkratky

Na této stránce se sice do nápovědy klávesových zkratek dostaneme, klávesové zkratky ale funkční nejsou. Návrat zpět ze stránky https://registrace.mzcr.cz/Accessibility/Shortcuts je problematický, chybí totiž odkaz pro návrat do hlavní stránky. Ten je skrytý pod logem Ministerstva zdravotnictví a označený nesprávným alternativním textem.

V každém případě je pro splnění kritéria úspěšnosti „2.1.4 Jednoznakové klávesové zkratky“ zapotřebí splnit alespoň jedno ze tří pravidel:

  1. klávesové zkratky je možné vypnout
  2. klávesové zkratky je možné přemapovat
  3. zkratka je aktivní pro konkrétní komponentu jen pokud je na této komponentě fokus klávesnice.

V nápovědě zkratek takové možnosti nejsou zmíněny, a tak předpokládáme, že by tato funkcionalita nesplnila kritérium úspěšnosti.

keyboard shortcuts page without Home button or return link

Očkovací portál občana (ocko.uzis.cz)

Kritérium úspěšnosti 2.4.7 Viditelné zaměření (fokus) (Úroveň AA) - NESPLŇUJE

Některé interaktivní prvky nemají viditelný indikátor fokusu při ovládání z klávesnice.

invisible focus of the button in ocko.uzis.cz

Kritérium úspěšnosti 3.1.1 Jazyk stránky (Úroveň A) - NESPLŇUJE

Česká verze stránky neodpovídá jazykovému nastavení pro češtinu v HTML kódu (jazykový atribut).

incorrectly set language attribute on the Czech language version of the page

Kritérium úspěšnosti 2.1.1 Klávesnice (Úroveň A) - NESPLŇUJE

Některé funkcionality nejsou přístupné z klávesnice, což je zcela zásadní funkční požadavek.

Například: pro přepínač způsobu přihlášení chybí možnost přepnutí volby zadání jiným způsobem než jen výběrem myší.

Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah (Úroveň A) - NESPLŇUJE

Chybí textová alternativa (např. ‚aria-label‘ nebo ‚aria-labelledby‘) pro netextový obsah, který je interaktivní, nebo vyžaduje uživatelský vstup.

Například: přepínač jazyka

Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast (Úroveň AA) - NESPLŇUJE

Kontrast mezi vstupním polem a okolní barvou není dostatečný (1.48:1).

insufficient contrast in the form

Prohlášení o přístupnosti - NESPLŇUJE

Na stránce ocko.uzis.cz prohlášení o přístupnosti zcela chybí.

Smyslem prohlášení o přístupnosti je přinést uživatelům informaci, nakolik je stránka přístupná a v jakých částech není. Má také obsahovat zdůvodnění nepřístupnosti. Zároveň může přinést uživatelům informaci, kam se mohou obrátit, pokud díky nedostatečné přístupnosti potřebují asistenci. 

Shrnutí

Přestože jsme neprovedli plný audit přístupnosti podle metodiky WCAG 2.1 je zcela zřejmé, že stránky určené k registraci očkování a ke stažení certifikátů očkování nebyly připraveny v souladu s nařízeními a normami. Nesoulad nacházíme i v základní úrovni A. Díky tomu jsou revidované stránky nedostatečně přístupné. Odbýt pravidla přístupnosti prostým konstatováním, že stránka „splňuje všechna pravidla“, jak vidíme v Prohlášení, přestože je zcela zjevně ignoruje je podle našeho názoru lajdáctví, nebo pokrytectví.

Hlavní očkovací portál Ministerstva zdravotnictví je určený všem občanům, a je zcela zásadní v aktuální snaze zvládnout covidovou pandemii. Nedodržením zákonných pravidel internetové přístupnosti Ministerstvo zdravotnictví vytváří bariéry při použití stránek a některým uživatelům tak znemožňuje jejich použití.

Smutné je, že většině nedostatků bylo možné jednoduše předejít. Svým rozsahem se navíc nejedná o velmi složité weby. Není dost dobře pochopitelné, proč resort zdravotnictví, ani Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) nekomunikují u tak kriticky důležitých webových stránek s nejvyšší autoritou ohledně přístupnosti internetových stránek v ČR, tedy odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tento odbor je nejen autorem Metodického pokynu závazného pro všechny povinné subjekty veřejného sektoru, ale je pověřený i monitoringem dodržování pravidel přístupnosti.

 

Actum Digital je členem Mezinárodní asociace profesionálů v přístupnosti

Logo of International Association of Accessibility Professionals member

https://www.accessibilityassociation.org/

Zdroje:

 

Odkazy na starší články o přístupnosti ve státní správě:

Přístupnost webových stránek veřejného sektoru v České republice: https://actumdigital.com/cs/insights/web-accessibility-czech-republic

Ministerstvo vnitra má jít v přístupnosti příkladem, ale selhává už v základech
https://www.actumdigital.com/cs/insights/moi-cr-accessibility-failure

Přihlaste se k odběru Actum Insights