Ministerstvo vnitra má jít v přístupnosti příkladem, ale selhává už v základech

Hodnocení přístupnosti webu Ministerstva vnitra. Na jaké problémy jsme narazili?

18. ledna 2022

Cover image for the article with homepage of Ministry of Interior of Czech Republic website in flames and headline: Accessibility statement roast: Ministry of Interior
Hlavní obrázek pro článek s domovskou stránkou webu Ministerstva vnitra České republiky v plamenech a nadpisem v angličtině: Accessibility statement roast: Ministry of Interior

V minulém článku jsme se zabývali souhrnnou zprávou odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra pro EU o stavu přístupnosti webových stránek.

Článek naleznete zde: https://actumdigital.com/cs/insights/web-accessibility-czech-republic

Dnes se z obecného hodnocení webové přístupnosti ve státní správě přepneme a podíváme se už na konkrétní stránky. Začneme u webové stránky Ministerstva vnitra ČR. Tato instituce je ve smyslu zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, tzv. povinným subjektem. Z toho vyplývá, že má povinnost udržovat svoje webové stránky v souladu s normou EN 301 549 V2.1.2, která vychází z mezinárodního standardu WCAG 2.1. (www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)

A nejen to. Ministerstvo vnitra je pověřeno kontrolou a pravidelným monitoringem souladu webových stránek s normou i pro další subjekty státní a veřejné správy. Navíc právě z tohoto ministerstva pochází Metodický pokyn s požadavky, který je určen ostatním povinným subjektům veřejné správy v České republice. Proto očekáváme, že webové stránky budou v naprostém souladu s normou (a tím i se zákonem) a budou v zásadě vzorem pro ostatní subjekty veřejného sektoru.

Na webové stránky MV ČR jsme se tedy podívali jako první. Předem zdůrazňujeme, že jsme neprováděli plnohodnotný audit podle mezinárodně uznávané metodiky WCAG 2.1. Zaměřili jsme se pouze na vybraná kritéria úspěšnosti a jejich soulad s úrovní A, případně vyšší úrovní AA.

Mezinárodně uznávanými pravidly pro přístupnost webových stránek jsou tzv. „Web Content Accessibility Guidelines“, zkráceně WCAG. Jsou připravovány a aktualizovány konsorciem World Wide Web Consortium (W3C). Dodržování pokynů WCAG je nejlepším a nejjednodušším způsobem, jak učinit váš web použitelný pro všechny vaše zákazníky. A právě z tohoto standardu vychází i norma platná v Evropské unii. 

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní komunita, která spolupracuje na vývoji webových standardů.

Prohlášení o přístupnosti 

Povinné zveřejnění Prohlášení o přístupnosti nalezne návštěvník stránky snadno, odkaz na něj je uveden v zápatí všech zobrazovaných stránek. Na https://www.mvcr.cz/clanek/prohlaseni-o-pristupnosti.aspx najdeme text, který je zákonem vyžadován, tedy odkazy na související předpisy, datum vydání prohlášení a kontakty. Nás nejvíce zaujala část „Nepřístupný obsah“, ve které jsou vypsána nesplněná kritéria standardu EN 301 549 V2.1.2.

Ministerstvo uvádí pouze dvě kritéria, která nejsou v souladu:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu) 
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)

Zároveň ale Prohlášení potěšilo tímto příslibem: „Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2021.“

Co jsme nalezli my?

Do minimální úrovně souladu, tedy Level A spadají například následující kritéria, která web MV ČR nesplňuje, a dokonce je ani neuvádí v Prohlášení o přístupnosti:

1.2.2: Titulky (předtočené) – nesplňuje

  • většina videoobsahu nemá titulky

Například na stránce https://www.mvcr.cz/videozpravodajstvi.aspx

2.4.1: Přeskoč bloky – nesplňuje

  • některé možnosti přeskočení bloků jsou k dispozici, ale nefungují podle očekávání

Například: místo posouvání uživatelského fokusu na obsah a možnosti přeskočení opakující se navigace, prvek z libovolné stránky přesměruje uživatele vždy zpět na úvodní stránku

Animation showing the wrong behavior of the bypass block on the Ministry of the Interior of the Czech Republic website
Animace zobrazující špatné chování přeskakovacího bloku na webu Ministerstva vnitra České republiky

3.1.1: Jazyk stránky – nesplňuje

  • v anglické verzi není správně nastaven atribut jazykové mutace stránky

Chybné nastavení ovlivňuje zejména asistivní technologie, například čtečky obrazovek.

Printscreen showing one of the English pages on the Ministry of the Interior of the Czech Republic website with another printscreen of a small portion of source code mentioning lang attribute and value
Snímek obrazovky jedné ze anglických stránek webu Ministerstva vnitra České republiky s dalším snímkem obrazovky zobrazujícím část zdrojového kódu, který zmiňuje lang atribut a jeho hodnotu

V kritériích úrovně AA jsme rychlým pohledem nalezli další nedostatky:

1.4.5: Text ve formě obrázku – nesplňuje 

  • jsou použity texty v obrázcích a nemohou být uživatelem vizuálně změněny (font, velikost, barva, pozadí) a to dokonce ani v textové verzi webových stránek, která je k dispozici
Printscreen showing images of text on the Ministry of the Interior of the Czech Republic website
Snímek obrazovky zobrazující text ve formě obrázku na webu Ministerstva vnitra České republiky

1.4.10: Přeformátování (reflow) – nesplňuje

  • stránka není responzivní

Pokud je obsah zvětšený na 400%, uživatel musí posouvat stránkou vertikálně i horizontálně, aby zobrazil všechny informace. Tato chyba je přítomna i v textové verzi stránek.

Printscreen showing the website of Ministry of the Interior of the Czech Republic enlarged to 400% and displaying both horizontal and vertical scroll bars
Snímek obrazovky webu Ministerstva vnitra České republiky, zvětšený na 400%, který zobrazuje vertikální i horizontální posuvníky

3.1.2: Jazyk jednotlivých částí – nesplňuje

Čtečka obrazovky tedy nedokáže správně interpretovat výslovnost podle jazyka části stránky.

Nesrovnalosti v Prohlášení o přístupnosti

  • Podle našich zjištění chybí popis dalších nepřístupných částí.
  • V rozporu s Metodickým pokynem není uveden důvod, proč stránka není v plném souladu se zákonem.
  • Stránka s prohlášením je dostupná jen v češtině. A to i při navigaci z jiné jazykové mutace.

Verdikt

Jako společnost, která se zabývá auditováním přístupnosti webových stránek podle standardu WCAG bychom nemohli vynést jiný verdikt, než „NESPLŇUJE požadavky ani podle základní úrovně WCAG 2.1, Level A“

Věnovali jsme se přitom zejména těm kritériím, která jsou podle našeho názoru odstranitelná s vynaložením minimálního úsilí a která mohou významně ovlivnit uživatelskou zkušenost lidí s některými specifickými potřebami. Uvedené nedostatky jsou pro zkušeného auditora na první pohled viditelné i bez použití dalších nástrojů.

Monitoring

V Prohlášení o přístupnosti je uvedeno: „Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.“ Podrobnosti této metody neznáme. Jsme ale přesvědčeni, že standard, má-li být opravdu funkční, by měl být dodržován celý. V našem případě to znamená, že se při auditu webových stránek našich klientů držíme pouze dané metodiky, v našem případě tedy WCAG ve zvolené úrovni. To platí i pro následný způsob vyhodnocení.

Pokud je tedy stránka MV ČR vyhodnocena interním týmem ministerstva jako vyhovující, pak máme pochybnosti o celé důvěryhodnosti reportu „Zpráva České republiky o výsledku monitorování přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru za monitorovací období 2020–2021“, kterou jsme z pohledu přístupnosti nedávno rozebírali. Dalšími stránkami veřejných subjektů a jejich hodnocení dle WCAG se budeme určitě ještě zabývat. 

Závěr

Přesto, že se jedná o stránky autority webové přístupnosti veřejné správy v ČR, tyto stránky nesplňují standard ani v základní úrovni požadované normy. Nedostatky najdeme dokonce i v Prohlášení o přístupnosti, kde nejsou uvedena všechna kritéria s nedostatky, ani důvody jejich nesplnění.

Zarážející je fakt, že Prohlášení o přístupnosti nebylo od 14.9.2020 (tedy z doby, kdy už bylo Ministerstvo vnitra vázáno zákonem ke splnění všech podmínek) vůbec aktualizováno. Větu „Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2021,“ tak můžeme chápat jako „slibem nezarmoutíš“. Jen škoda, že už máme rok 2022 a stále se nic nestalo.

Naším cílem je odstraňovat bariéry, které mohou zaznamenávat lidé se speciálními potřebami či určitým typem znevýhodnění. Dodržování těchto standardů je ale vždy přínosem pro všechny uživatele. Veřejnou správu přitom považujeme za prostor, kde by měla být webová přístupnost samozřejmostí. A to nejen proto, že je vyžadována zákonem.

Starší články o přístupnosti webů ve státní správě: Přístupnost webových stránek veřejného sektoru v České republice

Zdroje:

Přihlaste se k odběru Actum Insights