Mededeling over de verwerking van persoonsgegevens

In dit gedeelte van onze website vindt u alle informatie over de principes en procedures die worden toegepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en ook nadere informatie over uw rechten. Dit alles in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna te noemenAVG”).

 

Wie er met uw persoonsgegevens werken

Als ACTUM Digital-groep zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, in het bijzonder de volgende bedrijven die optreden als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken:

Actum, s.r.o., gevestigd te Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, identificatienummer (IČ): 25090607, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de rechtbank van Praag, sector C, inschrijfnummer 48835,

Actum+, s.r.o., gevestigd te Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, identificatienummer (IČ): 02785307, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de rechtbank van Praag, sector C, inschrijfnummer 223581,

Actum x, s.r.o., gevestigd te Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, identificatienummer (IČ): 05908841, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de rechtbank van Praag, sector C, inschrijfnummer 272831,

Actum Digital GmbH, gevestigd te Elisabethstraße 105, 40217 Düsseldorf, Duitsland, bedrijfs-ID: HRB 77957,

Actum Digital B.V., gevestigd te Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, Nederland.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook voor u worden uitgevoerd door andere verwerkers, waaronder marketingbureaus, die we grondig hebben doorgelicht en waarmee we schriftelijke overeenkomsten hebben getekend. Daarnaast kunnen leveranciers van verwerkingsprogramma's, diensten en apps de verwerking van uw persoonsgegevens verzorgen. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van specifieke apps.

 

Wanneer we met uw persoonsgegevens werken

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijk omschreven doelen. Een overzicht hiervan vindt u in dit gedeelte van onze website. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel verwerken.

IP-adres en cookies

Uw IP-adres hebben wij nodig om onze website weer te kunnen geven. Ook slaan we uw IP-adres samen met de toegangsdatum voor de website op in het toegangslogbestand. Dit gebeurt echter alleen om de veiligheid van onze website te waarborgen. Uw IP-adres wordt 180 dagen in het toegangslogbestand bewaard, waarna het automatisch wordt verwijderd.

We maken gebruik van verschillende typen cookies:

Technische en voorkeurscookies

Dankzij deze cookies 'onthoudt' onze website bijvoorbeeld de taal die u hebt gekozen. Deze cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens en we gebruiken ze uitsluitend voor dit doel. De cookies worden in uw browser opgeslagen tot het moment waarop u deze cookies verwijdert.

Analytische cookies

We gebruiken verschillende analytische tools om te kijken hoe onze website functioneert:

  • Google Analytics voor het meten van het websiteverkeer
  • HotJar om te onderzoeken of het gebruik van onze website intuïtief is voor bezoekers

De Google Analytics-cookie wordt maximaal twee jaar opgeslagen na het laatste bezoek aan onze website; de HotJar-cookie wordt gedurende één jaar na uw laatste bezoek opgeslagen.

Naar deze twee tools sturen we alleen anonieme gegevens, die op geen enkele wijze met u in verband kunnen worden gebracht.

Als u ons daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van de volgende services:

  • Leady.cz en Salesfeed voor het identificeren van bedrijven en het personaliseren van communicatie

Personalisatiecookies

Om het gebruik van de website voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, verzamelen we (na uw voorafgaande toestemming) informatie over de pagina's die u tijdens uw bezoek aan onze website hebt geopend. Hierdoor kunnen we u bij een volgend bezoek aan onze website relevante content tonen of u rechtstreeks leiden naar wat u zoekt. Personalisatieookies worden in uw browser opgeslagen tot het moment waarop u de cookies verwijdert.

Advertentiecookies

Dankzij advertentiecookies kunnen we advertenties weergeven die voor u relevant zijn, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. We gebruiken met name cookies van de volgende advertentiediensten op onze website: Google AdWords, DoubleClick, Facebook Ads, Sklik, AppNexus en Rubicon. Informatie over de werking van deze cookies vindt u op de websites van deze providers.

Contactformulieren

Contactformulieren – interesse in onze diensten

U kunt het contactformulier gebruiken om ons vragen te stellen of als aanzet tot het bespreken van een mogelijke samenwerking. In de contactformulieren werken we met uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt voor het samenstellen van een dienstenaanbod aan u, het bespreken van een aanbod of het beantwoorden van uw vraag. De informatie wordt tot maximaal twaalf maanden na het indienen van het formulier verwerkt, tenzij u toestemming geeft voor verdere verwerking van uw gegevens.

Contactformulieren – carrière

U kunt het contactformulier Carrière gebruiken om aan te geven dat u geïnteresseerd ben in werken voor ons bedrijf. In het contactformulier Carrière werken we met uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw cv. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt voor het bespreken van een baanaanbod en de start van een dienstverband. De informatie wordt tot maximaal twaalf maanden na het indienen van het formulier verwerkt, tenzij u toestemming geeft voor verdere verwerking van uw gegevens.

Nieuwsbrief

We sturen onze nieuwsbrief naar onze klanten, medewerkers en ook naar mensen die zich op onze website hiervoor hebben aangemeld en zo toestemming hebben gegeven voor de distributie van commerciële mededelingen. De volledige tekst van de toestemming en de mogelijkheid u aan te melden voor de nieuwsbrief vindt u hier.

Betaalde content

Onze website bevat premium content die u kunt inzien door deze te kopen of door uw e-mailadres in te voeren. De volledige tekst van de toestemming vindt u de betreffende premium content.

 

Uw rechten uitoefenen

Bedenk dat u op grond van de AGV het recht hebt om:

  • bij ons informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die worden verwerkt en rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking daarvan aan te vragen,
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken,
  • bij twijfel over de nakoming van onze verplichtingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens contact met ons op te nemen of met de toezichthouder, het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw aanvragen kunt u indienen bij info@actumdigital.nl, telefoonnummer +420 266 798 200, of persoonlijk bij Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00.

Wilt u uw toestemming intrekken? Volg dan de procedure die beschreven staat in de tekst van de betreffende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.