Impressum

Actum, s.r.o.

Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00, Praha 7, Česká republika
Domicil: Praha
Jednatelé: Tomáš Vondráček, Jan Havel, Ratibor Líbal
Zapsaná do: Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48835

+420 266 798 100
+420 724 666 649
actum@actum.cz

IČ: 25090607
DIČ: CZ25090607 

Číslo účtu: 2107350288/2700
IBAN: CZ98 2700 0000 0021 0735 0288
SWIFT: BACXCZPP 

Právní informace

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl připraven s maximální pečlivostí. Přesto však nemůžeme zaručit, že tento obsah je přesný, úplný a aktuální. V souladu s čl. 7 odst. 1 zákona TMG (Telemediengesetz, zákon Spolkové republiky Německo týkající se elektronických médií) jsme za obsah těchto stránek odpovědni my jakožto poskytovatel služeb. Podle čl. 8 až 10 uvedeného zákona TMG však my jako poskytovatelé služeb nejsme povinni monitorovat přenášené nebo uložené informace ani zjišťovat okolnosti indikující nezákonnou činnost. Tím však zároveň není dotčena povinnost, která vyplývá z obecných zákonů, tj. uvedené informace odstranit nebo zablokovat jejich používání. V takovém případě však příslušná odpovědnost vzniká dnem, kdy se o konkrétním porušení dozvíme. Ujišťujeme vás, že po oznámení takového porušení daný obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani na ně nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. Odpovědnost za obsah externích internetových stránek nese v každém případě jejich provozovatel nebo poskytovatel. V době vytváření propojení byly propojené webové stránky zkontrolovány, zda případně nedochází k porušování práv, přičemž v době, kdy byl odkaz vytvořen, přítomnost žádného nelegálního obsahu zjištěna nebyla. Pokud neexistuje důvodné podezření, že dochází k porušování práva, nelze rozumně očekávat, že odkazované stránky budou průběžně kontrolovány nebo sledovány. Avšak v případě, že budeme upozorněni na jakýkoli nelegální obsah nebo se o takovém obsahu jinak dozvíme, příslušný odkaz bude okamžitě odstraněn.

Autorská práva

Obsah a další prvky s povahou díla umístěné na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu Spolkové republiky Německo. Pro účely kopírování, úpravy, šíření nebo jakéhokoliv způsobu využití, které by překračovalo zákonná ustanovení týkající se ochrany autorských práv, je nutné získat písemný souhlas příslušného autora. Stahovat či kopírovat obsah těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční využití. Pokud určitý obsah na těchto webových stránkách není původním dílem vytvořeným vydavatelem těchto internetových stránek, budou respektována autorská práva třetích osob (znamená to zejména, že autorství bude řádně připsáno autorovi takového obsahu). Pokud však máte podezření nebo se dozvíte, že dochází k jakémukoli porušení autorských práv, prosíme vás, abyste nás informovali. Jakmile se dozvíme o porušení autorských práv, okamžitě a automaticky daný obsah odstraníme.